قدر خود را بدان

تو بگوهر ورای دو جهانی"""""""""" چکنم قدر خود نمی دانی

تیر 92
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
2 پست
شیطان
1 پست
خداوند
2 پست
امامه
1 پست
شهوت
1 پست
دجال
2 پست
هتاکین
1 پست
منافقین
1 پست
آتش_جهنم
1 پست
مورچه
1 پست
کرم
1 پست
stop_killing
1 پست
پند
1 پست
بهلول
1 پست
استغاثه
1 پست
شهریار
5 پست
منتظری
1 پست
امضاء؛
1 پست
حجاب
1 پست
ادیان
1 پست